Beleidsplan

Beleidsplan

De Organisatie

Een beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Ons beleidsplan is een besturings- en toetsingsinstrument. Tevens biedt het voor belangstellende inzicht in de plannen voor de komende jaren en op welke manier Stichting Ik Geef deze plannen wil realiseren. 

Download hier het beleidsplan 2020-2024

Speerpunten

Speerpunten

Onze prioriteiten

Stichting Ik Geef gaat zich richten op projecten die zich inzetten voor de volgende onderdelen:

  1. Naamsbekendheid genereren: om de stichting een kans te geven op bestaansrecht zal er een netwerk moeten worden opgebouwd, om zo de fondsen te werven en partnerships aan te gaan met andere organisaties.
  2. Primaire levensbehoefte: elk mens heeft recht op voeding, kleding, warmte en een dak boven zijn hoofd. Vanuit de stichting gaan wij in eerste instantie in deze behoefte voorzien, waarna we de mensen gaan leren hoe voor zichzelf en hun rechten op te komen.
  3. Educatie: het creëren van kansen op diverse vlakken door bij te dragen aan de educatie van volwassenen en kinderen. Het bevorderen van kennis zal voornamelijk gericht zijn op de kinderen, want tenslotte zijn zij de toekomst.
  4. Zelfredzaamheid: zowel individuen als instellingen leren hoe zichzelf te behelpen na het bereiken van de maximale bijdrage door de stichting.
Het Bestuur

Het Bestuur

besturen met passie

Het bestuur van Stichting Ik Geef is een groep passievolle mensen die zich inzetten voor de minderbedeelden in Suriname en Nederland. De stichting heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen. Indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen. Bij het ontbinden van de stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten behoeve van het algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doelstelling. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Anita W. Miles – Voorzitter
Carmen Bruining – Penningmeester
Lucienne Broere – Secretaris